Stowarzyszenie Fabryka Równości zaprasza do zapoznania się z projektem
pt. „Unia Równości – prawo antydyskryminacyjne w praktyce”.

Celem projektu jest uwrażliwienie oraz zwiększenie skuteczności w prowadzeniu spraw, wktórych występuje element dyskryminacji m.in. z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego,wieku, religii, orientacji psychoseksualnej i niepełnosprawności. Jednym z celów szkoleniabędzie zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawodawstwa wspólnotowego ikrajowego, które precyzyjnie określa sposoby przeciwdziałania dyskryminacji wzatrudnieniu, dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochronie zdrowia.

DLA KOGO?

Projekt Unia Równości, to warsztaty edukacyjne skierowane do osób praktykujących zawodyprawnicze (adwokaci/adwokatki, radcy prawny/radczynie prawne) oraz studentów/studentekostatniego roku, przygotowujących się do pełnienia zawodów prawniczych.

PROGRAM

Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu praw podstawowych UE, ze szczególnymuwzględnieniem tematyki ochrony praw osób narażonych na dyskryminację ze względu nawiek, płeć, przynależność etniczną lub narodową, przynależność do mniejszości seksualnej,niepełnosprawność, wyznawaną religię, poglądy polityczne mieszczące się w ramachdopuszczonych przez prawodawstwo krajowe (z wykluczeniem poglądów faszystowskich,neofaszystowskich, nazistowskich, neonazistowskich lub komunistycznych). Warsztatydotyczą będą również tematyki ochrony prawa do organizowania i uczestniczenia wpokojowych zgromadzeniach (spontanicznych i zorganizowanych/zgłoszonych) wraz zformalnościami z tym związanymi.

Program zbudowany został z dwóch części:

  • Część teoretyczna obejmuje 8 warsztatów, po 3 godziny każdy, prowadzonych przezaktywistów/aktywistki oraz współpracujących z nimi edukatorów/edukatorki i specjalistów/specjalistki.
  • Część praktyczna obejmuje 200h porad specjalistycznych, prowadzonych przezwyselekcjonowane osoby uczestniczące w kursie, na rzecz osób, których dotyczy tematyka poruszana w części pierwszej.

Całość programu rozpoczęła konferencja „Unia Równości dla osób LGBTIQ – Strategia KE walki z homofobią, bifobią i transfobią.”(ang. „Union of Equality for LGBTIQ people – Strategy of the European Commision against homofobia, biphobia and transphobia.”) z udziałem:

  • Helena Dallikomisarz UE ds. równości
  • Peter Hummelgaard ThomsenDuński minister ds. pracy i równości
  • Adam BodnarRzecznik Praw Obywatelskich w Polsce
  • Andrzej Stambulskiprzewodniczący Rady Miejskiej Szprotawy
  • Anna Maria Żukowska – wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds.Równouprawnienia Społeczności LGBT+
  • Ida Mickiewicz-FlorzakPrezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości

Spotkanie prowadziła: Karolina ZbytniewskaRedaktorka naczelna EURACTIV Polska

Nagranie z konferencji Unia Równości dla osób LGBTIQ – Strategia KE walki z homofobią, bifobią i transfobią.

Kontakt

email: unia@rownasie.pl

tel.: +48 667 414 449


Projekt Unia Równości jest realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Równości.
Logo Fabryki Równości